About Us

بنام خدای مهربان وبخشنده
با احترام به انتخاب شایسته وهوشمندانه شما والدین متفاوت وفرهیخته،
مجموعه كادر علمى و تخصصى موسسه آموزشى بین الملل نیكو ؛دانش آموزان را امانت هایی الهى ،ارزشمند ومنحصر بفرد می داند ،از اینرو فراهم آوردن زمینه های رشد همه جانبه آنان فارغ از قومیت،نژاد،دین ومذهب ،با تاكید بر تفاوت های فردی را وظیفه خود می دانیم.
دانش آموزان فرزندان انتخابی ما هستند ،لذابرای سلامت جسمی ،روحى وروانى آنان در فضایی شاد وپر نشاط ارزش ویژه ای قائلیم.
اهمیت به اخلاق ، خلاقیت ،مشاركت،تعهد،صرفه جویی،احترام، نظم و تلاش مستمر جهت كسب لذت یادگیری مادام العمر و شایستگی های شهروند جهانی هزاره سوم ،روح حاكم بر كلیه فعالیت های این مجموعه است.
مابرای نهادینه كردن فرهنگ گفت وگو ، صلح ، همدلی،دوستی در راستای توسعه پایدار و كیفیت تلاش می نمائیم ،ازاینرو به همراهی وحمایت شما اولیا محترم به عنوان ركن اصلی موفقیت نیازمندیم
آرزو می كنیم در این مسیر سخت اما بسیار ارزشمند كه عشق و علاقه ماست موفق باشیم.
بااحترام مدیر همیشه معلم
مریم دلاور